Hiển thị tất cả 11 kết quả

KT: 145 × 70 × 235 mm
KT: 380 × 200 × 480 mm
KT: 200 × 100 × 320 mm
KT: 220 × 100 × 310 mm
KT: 220 × 110 × 285 mm
KT: 288 × 414 mm
KT: 304 × 470 mm
KT: 260 × 260 × 383 mm
KT: 270 × 300 × 450 mm
KT: 199 × 160 × 234 mm
KT: 230 × 195 × 300 mm